Vyhľadávanie

Obchodné podmienky

 1. Helena Hnátová - GAMATEX vydáva v súlade s právnymi normami platnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje vzťahy s účastníkmi zmluvného vzťahu.
 2. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre účastníkov zmluvného vzťahu. Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v uzavretom obchodnom vzťahu nad rozsah zmluvy.
 3. Objednávanie tovaru:
  • osobne
  • e-mailom
  • telefonicky 
  • faxom
 4. Akceptácia objednávky:
  • predávajúci je povinný akceptovať, alebo odmietnuť každú doručenú objednávku v lehote do 3 dní od jej doručenia. Akceptuje objednávky tovaru v ucelených násobkoch minimálnych baliacich jednotiek, alebo v obvyklých predajných množstvách, v opačnom prípade má právo objednávané množstvo zaokrúhliť smerom hore na najbližší násobok baliacej jednotky.
  • objednávky na neštandardné výrobky budú riešené osobitne
 5. Náležitosti objednávky:
  • presná špecifikácia tovaru a množstvo v m2, bm, kusoch alebo baliacich jednotkách 
  • požadovaný termín dodávky, v prípade projektov je nevyhnutné zadefinovať podrobný harmonogram 
  • spôsob prepravy a presnú dodaciu adresu s kontaktnou osobou
 6. Cena a forma platby:
  • v prípade, že sa písomne nedohodne iná cena, platí cena výrobkov uvedených v cenníku platnom ku dňu splnenia dodávky.
  • kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu uhradiť v lehote a spôsobom označeným v kúpnej zmluve, alebo iným dohodnutým spôsobom 
 7. Naloženie a vyloženie tovaru:
  • naloženie tovaru zabezpečuje vo svojich priestoroch predávajúci
  • vyloženie tovaru si zabezpečuje kupujúci na určenom mieste na svoje náklady ihneď po príchode dopravného prostriedku. Doba vykládky uceleného dopravného prostriedku nesmie presiahnuť 2 hodiny, pri čiastočnej dodávke pomernú časť časového limitu.
 8. Platobné podmienky: 
  • v maloobchode sa zásielkový predaj realizuje iba formou dobierky
  • predávajúci dňom vyexpedovanej dodávky vystaví na kupujúceho faktúru znejúcu na cenu dodávky
  • faktúra je splatná v lehote písomne dohodnutej s predávajúcim a je uhradená dňom pripísania fakturovanej ceny na účet predávajúceho
  • v prípade nezaplatenia faktúry v dohodnutej lehote splatnosti má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 0,05% z celkovej sumy neuhradenej faktúry za každý deň omeškania úhrady do zaplatenia. Zaplatením úroku z omeškania nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. V prípade, že kupujúci nezaplatí faktúru v dohodnutej dobe splatnosti má predávajúci právo pozastaviť ďalšie dodávky do doby úhrady resp. do uzavretia dohody o zaplatení dlžnej čiastky
  • v prípade, že kupujúci zmení termín dodávky objednaného množstva tovaru v lehote kratšej ako 3 dni pred potvrdeným termínom dodania, predávajúci má právo vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty tovaru, min. 100 EUR, ďalej všetky náklady, ktoré mal predávajúci spojené s vymáhaním pohľadávky.
  • v prípade, že kupujúci zruší potvrdenú objednávku výrobkov v lehote kratšej ako 3 dni pred potvrdeným termínom dodania, resp. si odmietne prevziať tovar na mieste dohodnutej vykládky, predávajúci má právo vyúčtovať si zmluvnú pokutu vo výške 100% z hodnoty stornovaného tovaru, resp. hodnoty tovaru a ceny prepravy. V prípade, že neštandardný tovar už bol fyzicky na konkrétnu objednávku vyrobený, predávajúci má právo vyúčtovať kupujúcemu 100% hodnoty vyrobeného tovaru. Ďalej všetky náklady, ktoré mal predávajúci spojené s vymáhaním pohľadávky. 
 9. Reklamačné podmienky:
  • Zodpovednosti za kvalitatívne chyby tovaru riešia zmluvné strany v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Kupujúci musí uplatniť reklamáciu písomne s uvedením dôvodu reklamácie, množstva, druhu výrobku a uvedením čísla dodacieho listu a faktúry, doložiť signo a fotografie reklamovaného materiálu. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uskladniť oddelene a nepoužívať ho k ďalšiemu spracovaniu, resp. predaju do vyriešenia reklamácie. U nezabudovaného materiálu musí byť ku kontrolnému odberu poskytnutý tovar z neporušeného balenia (balík, paleta), nie rozbalený tovar. Kupujúci stráca nárok na uplatnenie si reklamácie v prípade, že výrobok bol aplikovaný v rozpore s technickou dokumentáciou predávajúceho a v rozpore s účelom použitia výrobku. Uplatnením reklamácie nevzniká kupujúcemu právo na neuhradenie fakturovanej sumy. Predávajúci má povinnosť zaujať záväzné stanovisko do 30 dní od prijatia reklamácie
  • kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu (nedostatky zistené vizuálnou kontrolou – poškodenie obalu resp. tovaru a rozdiel v dodanom množstve voči dokladom) ihneď pri dodaní, pričom sa uvedené skutočnosti zapíšu do dodacieho listu, ktorý obojstranne podpíšu a následne ho kupujúci predloží ako podklad k reklamácii predávajúcemu. Pokiaľ nie sú uvedené nedostatky zapísané do preberacích dokumentov, nebudú predávajúcim akceptované. Skryté chyby (napr. množstvo ks v balení a pod.), ktoré nie sú viditeľné pri preberaní tovaru, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 3 dní od rozbalenia tovaru. Vždy je nutné k reklamácii predložiť signo. V prípade vlastného odvozu vodič po naložení tovaru na dopravný prostriedok na dodacom liste, podpíše prevzatie tovaru bez vizuálnych chýb a v správnom množstve. V prípade zistenia množstevných rozdielov a vizuálnych chýb pri vykládke u kupujúceho prechádza celá zodpovednosť na vodiča
  • Kvalitatívne reklamácie je kupujúci povinný uplatniť do 3 mesiacov od dátumu dodania (t.j. dátum uvedený na dodacom liste), predložiť údaje zo signa, ktoré sa nachádza na reklamovanom výrobku a umožniť predávajúcemu kontrolu reklamovaného tovaru. V prípade, že fyzická kontrola tovaru nie je umožnená, kupujúci stráca nárok uvedený tovar reklamovať.
  • Pri vlastnom odbere je za prevzaté množstvo zodpovedný kupujúci. Za plánovacie, poradenské a iné pokyny ku spracovaniu výrobkov preberá Helena Hnátová - GAMATEX zodpovednosť iba za podmienok, že sa k tomu zaviaže písomne. Kupujúci sa zaväzuje preštudovať dokumentáciu kvality tovaru s prihliadnutím na vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel použitia.
 10. Prechod vlastníctva a rizika na kupujúceho:
  Riziko spojené s nadobudnutím tovaru prechádza na kupujúceho od momentu, keď je tovar dodaný kupujúcemu, alebo na ním určené miesto, alebo si tento tovar sám preberie do svojej dispozície. Tovar zostáva vlastníctvom spoločnosti Helena Hnátová - GAMATEX do doby, kým kupujúci nezaplatí za tento tovar kúpnu cenu jemu fakturovanú. 
 11. Ostatné podmienky:
  • Predávajúci si vyhradzuje právo zvýšenia cien výrobkov za splnenia podmienky oznamovacej povinnosti minimálne 14 dní pred upravením nových cien, pričom oznámenie musí byť uskutočnené v písomnej forme ( list, fax, e-mail )
  • Predložené cenové ponuky predávajúceho, sú nezáväzné a odvolateľné, pokiaľ ich predávajúci nepredloží písomne s určenou dobou platnosti. Vlastnosti tovaru možno považovať za záväzné, ak sú zverejnené v technických listoch, alebo obojstranne odsúhlasené v technických špecifikáciách.
 12. Zodpovednosť predávajúceho:
  Predávajúci zodpovedá za preukázanú škodu, ktorá vznikla kupujúcemu v príčinnej súvislosti s dodávkami tovaru podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
 13. Záverečné ustanovenia
  • Právne vzťahy, neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka SR.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny Všeobecných obchodných podmienok.
  • Všeobecné obchodné podmienky nemajú vplyv na znenie zasielateľských zmlúv a zmlúv o preprave veci.